Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Duchenne Parent Project

Duchenne Parent Project vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Duchenne Parent Project.

Waarom verwerken wij gegevens?
Duchenne Parent Project behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.
Duchenne Parent Project verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
• het voeren van de leden- en donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en magazines, uitnodigingen, promotie- en
marketingdoeleinden;
• het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
• het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via
cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of op grond van ons gerechtvaardigde belang. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke gegevens?
Duchenne Parent Project verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
• bankrekeningnummer (IBAN)
• telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• geboortedatum; voor controle leeftijd en doelgroep marketing
• geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst (eis belastingdienst)
• geslacht;
• e-mailadres;

 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
• burgerservicenummer:
- bij schenkers: ter controle (eis belastingdienst), wordt niet opgeslagen
- bij aanvragers: 4 laatste cijfers van uw burgerservicenummer ter verificatie

Duchenne Parent Project verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Duchenne Parent Project ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Nieuwsbrief
Duchenne Parent Project biedt een nieuwsbrief aan, waarmee onze donateurs, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze Privacy- en cookieverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Duchenne Parent Project kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Duchenne Parent Project verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
Duchenne Parent Project bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Duchenne Parent Project. Geeft u daarbij duidelijk aan om welk verzoek het gaat op grond van de AVG. Een verwijderingsverzoek is slechts mogelijk voor zover Duchenne Parent Project nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren. Wij adviseren u op het door u verstrekte kopie duidelijk aan te geven dat het om een kopie ten behoeve van Duchenne Parent Project gaat.

Vertrouwelijkheid
Duchenne Parent Project gaat uiteraard vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Duchenne Parent Project deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy- en cookieverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
In opdracht van Duchenne Parent Project kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Duchenne Parent Project maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten'.

Beveiliging
Duchenne Parent Project heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag
Op de website van Duchenne Parent Project worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Duchenne Parent Project haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar bezoekers.

Gebruik van cookies
Duchenne Parent Project plaatst cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website onderaan de homepage verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen door in uw specifieke browser deze cookie-instelling uit te schakelen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, is een aantal cookies noodzakelijk, namelijk de functionele cookies.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij maken gebruik van:
Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij privacy bevorderende maatregelen genomen.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw informatiebehoeften laten aansluiten.
Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
       
Sociale knoppen
Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content
In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites
Op de website van Duchenne Parent Project zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Duchenne Parent Project draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Duchenne Parent Project maakt voor de afhandeling van betalingstransacties gebruik van de diensten van Mollie. Deze partij heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Deze gegevens worden, met uitzondering van wettelijke dwang, niet verstrekt aan derden.

Laatste versie
Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018.
Duchenne Parent Project behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookieverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy- en cookieverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@duchenne.nl. U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

Duchenne Parent Project
t.a.v. het bestuur van Duchenne Parent Project Landjuweel 16-8
3905 PG Veenendaal